KQ Series


Quick Couplings• KQ-A      A-Adapter female thread

• KQ-B      B-Coupler male thread

• KQ-C      C-Coupler hose shank

• KQ-D      D-Coupler female thread

• KQ-DC   DC-Dustcap

• KQ-DP   DP-Dustplug

• KQ-E      E-Adapter hose shank

• KQ-F      F-Adapter male thread